پارسیس تحلیل
1401/02/31
21:15
#کدال #زمستان ❇️گزارش عملکرد زمستان شرکتها (42) #کگل #وساشرقی #ورازی #قنقش #اپرداز #وسین #رافزا #کلوند #خوساز #خاذین 🔹ادامه دارد... کانال تحلیل...

#کدال #زمستان❇️گزارش عملکرد زمستان شرکتها (۴۲)#کگل #وساشرقی #ورازی #قنقش #اپرداز #وسین #رافزا #کلوند #خوساز #خاذین🔹ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0