بورس۲۴
1403/04/20
16:09
«حگردش» در خصوص عملکرد توضیحاتی ارائه کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ریل گردش ایرانیان بیان داشت افزایش فروش بلیط و فروش فعالیت جدید شرکت از دلایل تغییر سود شرکت بوده است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل گردش ایرانیان بیان داشت افزایش فروش بلیط و فروش فعالیت جدید شرکت از دلایل تغییر سود شرکت بوده است.


یب
انتهای خبر

0
0