تحلیل برای سود
1401/02/24
13:11
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ آسیاتک ✅ فروسیل ✅ حگهر ✅ زفکا ✅ زقیام ✅ وصنا ✅ زشریف ✅ بهپاک

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ آسیاتک


✅ فروسیل


✅ حگهر


✅ زفکا


✅ زقیام


✅ وصنا


✅ زشریف


✅ بهپاک

انتهای خبر

0
0