کانال تحلیلی پارسیس
1402/07/17
12:00
ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور 1401 ➖ #تکشا فروش 19میلیارد تومانی : رشد 422% ➖ #تکمبا فروش 63میلیارد تومانی : رشد 277% ➖ #گد...

ماهانه❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور ۱۴۰۱➖ #تکشا فروش ۱۹میلیارد تومانی : رشد ۴۲۲٪


➖ #تکمبا فروش ۶۳میلیارد تومانی : رشد ۲۷۷٪


➖ #گدنا فروش ۹۶میلیارد تومانی : رشد ۹۱٪


➖ #گکوثر فروش ۳۰میلیارد تومانی : رشد ۷۹٪


➖ #تایرا فروش ۲۵۲۹میلیارد تومانی : رشد ۷۶٪


➖ #تکنو فروش ۳میلیارد تومانی : افت -۴۶٪


➖ #چخزر فروش ۴۱میلیارد تومانی : رشد ۴٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0