پارسیس تحلیل
1401/03/29
07:15
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد شرکتها در فصل زمستان (61) #وگردش #وآیند #وخاور #دی #ونوین #سامان #وشهر #وزمین 🔹 ادامه دارد... کانال تحلیلی پارسیس

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد شرکتها در فصل زمستان (۶۱)#وگردش #وآیند #وخاور #دی #ونوین #سامان #وشهر #وزمین🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0