پارسیس تحلیل
1402/08/10
19:15
#دارویی ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #دروز فروش 64میلیارد تومانی : رشد 53% ➖ #دتولید فروش 79میلیارد تومانی : رشد 108% ➖ ...

#دارویی ماهانه❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر ۱۴۰۱➖ #دروز فروش ۶۴میلیارد تومانی : رشد ۵۳٪


➖ #دتولید فروش ۷۹میلیارد تومانی : رشد ۱۰۸٪


➖ #دیران فروش ۵۰میلیارد تومانی : رشد ۳۹٪


➖ #دبالک فروش ۸۲میلیارد تومانی : رشد ۲۲۳٪


➖ #کی بی سی فروش ۶۰میلیارد تومانی : رشد ۱۸۸٪


➖ #داوه فروش ۲۲میلیارد تومانی : رشد ۲۱۷٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0