بورس۲۴
1402/05/24
10:16
معرفی صندوق های سهامی که از ریزش اخیر بورس جان سالم به در بردند

بورس ۲۴ : بازار سرمایه از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری یکبار دیگر وارد فاز ریزش و رکود شده است. در این مدت شاخص کل بیش از ۲۱ درصد از ارتفاع خود را از دست داده و ار محدوده بالای ۲,۵ میلیون واحد به کمتر از ۲ میلیون واحد افول کرده است.

معرفی صندوق های سهامی که از ریزش اخیر بورس جان سالم به در بردند

بورس۲۴ : بازار سرمایه از نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری یکبار دیگر وارد فاز ریزش و رکود شده است. در این مدت شاخص کل بیش از ۲۱ درصد از ارتفاع خود را از دست داده و ار محدوده بالای ۲,۵ میلیون واحد به کمتر از ۲ میلیون واحد افول کرده است.


در این دوره سه ماهه عمده صندوق های سرمایه گذاری سهامی هم از روند کلی بازار تبعیت کردند و با بازدهی منفی مواجه شدند اما تعداد معدودی از صندوق ها نه تنها افتی نداشتند بلکه بازدهی مثبت هم کسب کردند. صندوق های آرمان رایا یکم با ۳۰ درصد، ترمه ایساتیس پویا با ۶ درصد و ثروت هامرز با حدود ۵ درصد تنها صندوق های سهامی اند که در ۳ ماه گذشته به سرمایه گذاران خود بازده مثبت دادند.


بازدهی صندوق های بخشی صنایع مفید، اهرمی شتاب آگاه و اهرمی شتاب فارابی نیز صفر بود. اما سایر صندوق های سهامی با افت ارزش مواجه شدند. عمده ترین بازدهی منفی حدود ۲۷ درصد بود که در سهامی اهرمی کاریزما اتفاق افتاد. پالایشی یکم با ۲۰,۶ درصد، سهامی اهرمی توان مفید با ۲۰,۲ درصد، فراز داریک با حدود ۲۰ درصد، مشترک یکم آبان با ۱۹ درصد و اخصی بازار با حدود ۱۸ درصد در رتبه های بعدی بیشترین بازدهی منفی قرار گرفتند.


در مقابل صندوق های بازده بورس، پرتو پایش پیشرو و آسمان آرمانی سهام کمترین افت ارزش را متحمل شدند. بازده این صندوق ها طی سه ماه اخیر کمتر از ۲ درصد منفی بود.


صندوق سهامیصندوق سهامی
انتهای خبر

0
0