داریک

صندوق س.اعتماد داریک-د

1401/05/22 01:11:16
پایانی:13,198
(0.05%)
آخرین:13,200
(0.06%)

تعداد معاملات:16
حجم:198,213
ارزش معاملات:2.61B
حجم مبنا:1
11,87214,510
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
143,587
13,198
13,200
108,3602
110,000
13,195
000
120,000
13,190
000
41,800(21%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
156,573(79%)
8(89%)
156,413(79%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
41,640(21%)
1(11%)
سرانه خرید حقیقی: 137,919,100 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.53سرانه فروش حقیقی: 258,306,306 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.87
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -