هامرز

صندوق س اعتماد هامرز-ثابت

1402/09/06 09:13:23
پایانی:10,144
(0.06%)
آخرین:10,144
(0.06%)

تعداد معاملات:10
حجم:212,612
ارزش معاملات:2.15B
حجم مبنا:1
9,12411,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2825,007,290
10,144
10,145
15,002,00016
11,000,000
10,143
10,146
500,0001
11,000,000
10,142
10,147
500,0001
215,485(100%)
7(100%)
حجمحقیقیتعداد
215,485(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 312,268,548 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.57سرانه فروش حقیقی: 546,469,960 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.75


آخرین اخبار هامرز

نمایش اخبار قدیمی‌تر