هامرز

صندوق س اعتماد هامرز-ثابت

1401/03/03 10:13:21
پایانی:10,108
(0.06%)
آخرین:10,107
(0.05%)

تعداد معاملات:54
حجم:4.64M
ارزش معاملات:46.95B
حجم مبنا:1
9,09111,111
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17116,939,053
10,107
10,108
6,693,91867
303,000,000
10,106
10,109
1,000,50111
101,000,000
10,105
10,110
500,0005
4,567,079(98%)
5(83%)
حجمحقیقیتعداد
70,997(2%)
4(67%)
78,256(2%)
1(17%)
حجمحقوقیتعداد
4,574,338(98%)
2(33%)
سرانه خرید حقیقی: 9,232,806,906 تومانقدرت خرید حقیقی: 51.46سرانه فروش حقیقی: 179,409,419 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.02


آخرین اخبار هامرز

نمایش اخبار قدیمی‌تر