هامرز

صندوق س اعتماد هامرز-ثابت

1401/05/21 16:52:50
پایانی:10,023
(0.05%)
آخرین:10,022
(0.04%)

تعداد معاملات:141
حجم:4.35M
ارزش معاملات:43.67B
حجم مبنا:1
9,01611,018
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14914,816,606
10,022
10,023
6,581,21366
202,000,000
10,021
10,024
500,0005
101,000,000
10,020
10,025
500,0005
4,321,718(17%)
57(95%)
حجمحقیقیتعداد
1,569,998(6%)
13(76%)
21,757,008(83%)
3(5%)
حجمحقوقیتعداد
24,508,728(94%)
4(24%)
سرانه خرید حقیقی: 759,939,991 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.63سرانه فروش حقیقی: 1,210,468,458 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.59


آخرین اخبار هامرز

نمایش اخبار قدیمی‌تر