ترمه

صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام

1402/09/15 10:47:41
پایانی:16,440
(0.3%)
آخرین:16,440
(0.3%)

تعداد معاملات:5
حجم:4,350
ارزش معاملات:71.51M
حجم مبنا:1
14,76018,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2670
16,310
16,410
1,8001
13,000
16,300
16,420
2,0001
139,220
16,210
16,430
22,8671
1,750(37%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
1,750(37%)
1(50%)
3,000(63%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
3,000(63%)
1(50%)
سرانه خرید حقیقی: 7,192,500 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 28,770,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.00