تکسهم ۹۸
1402/07/30
08:24
#افزایش_سرمایه 🔴مرحله اول پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه #قاسم     افزایش سرمایه 40 درصدی از انباشته #تکاردان  افزایش سرمایه 177 درص...

#افزایش_سرمایه🔴مرحله اول پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه#قاسم افزایش سرمایه ۴۰ درصدی از انباشته


#تکاردان افزایش سرمایه ۱۷۷ درصدی از انباشته


#امیران افزایش سرمایه ۵۶۶ درصدی از انباشته


#پی_پاد افزایش سرمایه ۱۳۳ درصدی از انباشته و آورده و مطالبات🔴🔴🔴مرحله سوم صدور مجوز افزایش سرمایه#فمراد افزایش سرمایه ۴۲ درصدی از انباشته


#وبوعلی افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از انباشته


#ومهان افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از انباشته


#غناب افزایش سرمایه ۹۱۷۳۷ درصدی از تجدید


#اتکام افزایش سرمایه ۵۵ درصدی از انباشته و آورده و مطالبات
🔴🔴🔴🔴مرحله چهارم#دبالک. آگهی دعوت به مجمع افزایش سرمایه ۱۹ درصدی از انباشته در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
✅مرحله آخر ثبت افزایش سرمایه#فرابورس ثبت افزایش سرمایه ۲۵ درصدی از انباشته و اندوخته

انتهای خبر

0
0