سیگنال یاب روزانه
1402/08/26
22:56
سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک در آخرین روز معاملاتی (چهارشنبه ۲۴ آبان) #شوینده #قشکر #سلار #ثاژن #رافزا #فتوسا

سهام خروجی فیلتر #حجم_مشکوک در آخرین روز معاملاتی (چهارشنبه ۲۴ آبان)#شوینده#قشکر#سلار#ثاژن#رافزا#فتوسا

انتهای خبر

0
0