پارسیس تحلیل
1401/02/30
16:00
#کدال #زمستان ✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (34) #دالبر #دتوزیع #هجرت #تماد #دروز #دفرا #دلقما #دشیمی #دشیری #لطیف 🔹ادامه دارد... کانال تح...

#کدال #زمستان✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۳۴)#دالبر #دتوزیع #هجرت #تماد #دروز #دفرا #دلقما #دشیمی #دشیری #لطیف🔹ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0