کانال تحلیلی پارسیس
1402/07/11
11:01
#آهن‌وفولاد (3) ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور 1401 ➖ #فلوله فروش 154میلیارد تومانی : رشد 32% ➖ #فروس فروش 70میلیارد تومانی ...

#آهن‌وفولاد (۳) ماهانه❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور ۱۴۰۱➖ #فلوله فروش ۱۵۴میلیارد تومانی : رشد ۳۲٪


➖ #فروس فروش ۷۰میلیارد تومانی : افت -۷٪


➖ #فپنتا فروش ۲۷۷میلیارد تومانی : رشد ۱۱۱٪


➖ #فولای فروش ۸۶میلیارد تومانی : رشد ۲۴٪


➖ #فروسیل فروش ۴۴میلیارد تومانی : رشد ۳۶۴٪


➖ #فماک فروش ۲۴میلیارد تومانی : رشد ۸۰٪


➖ #فروژ فروش ۱۱۹میلیارد تومانی : رشد ۳۱٪


➖ #فرود فروش ۲۲۹میلیارد تومانی : رشد ۹۴٪


➖ #فصبا فروش ۲۱۲۷میلیارد تومانی : رشد ۱۰۰۰٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0