سهم گلچین
1402/07/30
14:01
#قهکمت اطلاعیه 1402/07/30 *قند هکمتان* 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۵۲ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. ۱۴ درصد افزایش سود خال...

#قهکمت


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*قند هکمتان*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۵۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۴ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شستا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سرمایه گذاری تامین اجتماعی*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ (۳) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


این در حالیست شرکت برای دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۰ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده
#فرآور


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*فرآوری مواد معدنی ایران*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵,۱۸۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱,۴۵۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#قمرو


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*قند مرودشت*


۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۴۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۹۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#اردستان


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*سیمان اردستان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۵۵۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۸۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#اتکای


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بیمه اتکایی ایرانیان*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۵۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#ورازی


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*بیمه رازی*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۶۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
#شسینا


اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰


*صنایع شیمیایی سینا*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۲۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۹۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0