اردستان

سيمان اردستان

1402/12/11 21:11:39
پایانی:13,890
(1.31%)
آخرین:13,730
(0.14%)

تعداد معاملات:483
حجم:1.64M
ارزش معاملات:22.9B
حجم مبنا:1.07M
13,03014,390
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,478
13,730
13,730
9423
717,690
13,700
13,770
1281
211,760
13,690
13,800
6282
944,910(57%)
93(92%)
حجمحقیقیتعداد
1,439,282(87%)
149(98%)
704,392(43%)
8(8%)
حجمحقوقیتعداد
210,020(13%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 141,126,880 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 134,171,993 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95


آخرین اخبار اردستان

نمایش اخبار قدیمی‌تر