اردستان

سیمان اردستان

1402/09/15 11:02:06
پایانی:27,190
(1.37%)
آخرین:27,430
(2.27%)

تعداد معاملات:340
حجم:380,628
ارزش معاملات:10.36B
حجم مبنا:582,524
25,48028,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1186
27,410
27,430
3991
420,649
27,400
27,470
1341
150,000
27,360
27,480
7062
424,624(91%)
72(97%)
حجمحقیقیتعداد
427,298(92%)
182(99%)
42,209(9%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
39,535(8%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 160,354,535 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.51سرانه فروش حقیقی: 63,836,442 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.40


آخرین اخبار اردستان

نمایش اخبار قدیمی‌تر