سهم گلچین
1400/03/04
08:07
#غکورش اطلاعیه 1400/03/03 *صنعت غذايي کورش* 12ماهه منتهی به 99/12/30 (حسابرسی نشده) مبلغ 3879 ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 202 درصد افزایش س...

#غکورش


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*صنعت غذایی کورش*


۱۲ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۸۷۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰۲ درصد افزایش سود نسبت به سال مالی۹۸
#توریل


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*توکا ریل*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۳۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۳۰ درصد
#شفارس


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*صنایع شیمیایی فارس*


۱۲ماهه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۲۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷ درصد افزایش سود نسبت به سال مالی۹۸
#سخوز


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*سیمان خوزستان*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲۲۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۸۴ درصد
#دسبحان


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳


*سبحان دارو*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۱۶۸۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۰ درصدانتهای خبر

0
0