پارسیس تحلیل
1402/08/14
10:30
#لاستیک ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #پسهند فروش 65میلیارد تومانی : رشد 96% ➖ #پکویر فروش 396میلیارد تومانی : رشد 81% ➖ ...

#لاستیک ماهانه❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر ۱۴۰۱➖ #پسهند فروش ۶۵میلیارد تومانی : رشد ۹۶٪


➖ #پکویر فروش ۳۹۶میلیارد تومانی : رشد ۸۱٪


➖ #پتایر فروش ۲۷۹میلیارد تومانی : رشد ۶۰٪


➖ #پکرمان فروش ۸۷۳میلیارد تومانی : رشد ۵۷٪


➖ #پاسا فروش ۱۹۸میلیارد تومانی : رشد ۳۴٪


➖ #پیزد فروش ۲۷۳میلیارد تومانی : رشد ۱۷٪


➖ #پارتا فروش ۲۰۸میلیارد تومانی : رشد ۸٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0