سهم گلچین
1401/03/29
08:57
#آپ اطلاعیه 1401/03/28 *آسان پرداخت پرشین* 12ماهه منتهی به 1400/12/29شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۲۸ ريال سودبه ازای هر سهم محقق نمود. ...

#آپ


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*آسان پرداخت پرشین*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۲۸ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۱۲ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۳۱۸ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱۶ درصدکاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#خزر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*فنرسازی زر*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۴۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۱۳ درصد
#دی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*بانک دی*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ (۴۳۵) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود


در حالی که در دوره ی مشابه سال گذشته ۲۵۷ ریال سود محقق نمود.
#خودرو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*ایران خودرو*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ (۴۳۲) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۶ درصد کاهش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ (۵۳۹) ریال زیان تلفیقی محقق شده است


۱۰درصدکاهش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#خپارس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*پارس خودرو*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ (۱۲۰) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۷ درصد کاهش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ(۱۲۰) ریال زیان تلفیقی محقق شده است


۶۷درصدکاهش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#کشرق


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ (۴۳۲) ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


عدم تغیر سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۵۸۹ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#کروی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*توسعه معادن روی ایران*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۳۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۵۵ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وبصادر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


*بانک صادرات ایران*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۸۴ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۷۲ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱۹۴ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۷۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0