پارسیس تحلیل
1401/02/30
13:45
#کدال #زمستان ✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها(31) #وسیستا #وسکرمان #وسزنجان #وسگیلا #وثخوز #وسنا #کالا #بورس #ولکار #ولراز 🔹 ادامه دارد... کا...

#کدال #زمستان✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها(۳۱)#وسیستا #وسکرمان #وسزنجان #وسگیلا #وثخوز #وسنا #کالا #بورس #ولکار #ولراز🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0