بورس۲۴
1401/02/08
11:57
«خبهمن»از توثیق دارایی ها خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت گروه بهمن از توثیق دارایی ها جهت انتشار اوراق مرابحه بهمن موتور برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودرو خبر داد.

«خبهمن»از توثیق دارایی ها خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت گروه بهمن اعلام نمود دارایی های توثیق شده جهت انتشار ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت بهمن موتور برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد؛ نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی: ۱- سهام سرمایه گذاری بهمن از پرتفوی گروه بهمن به تعداد ۴۵۲.۹۷۱.۶۹۶ سهم با بهای تمام شده ۷.۲۶۲.۱۸۷ میلیون ریال و ارزش روز ۸.۱۲۶.۳۱۲ میلیون ریال ۲- سهام بهمن دیزل از پرتفوی گروه بهمن به تعداد ۴۹۲.۹۴۹.۲۳۸ سهم با بهای تمام شده ۱.۱۵۵.۱۱۲ میلیون ریال و ارزش روز ۵.۱۵۶.۲۴۹ میلیون ریال ۳- سهام ایران خودرو از پرتفوی کیا مهستان به تعداد ۳.۰۱۱.۸۵۰.۳۲۶ سهم با بهای تمام شده ۴۱۵.۱۶۵ میلیون ریال و ارزش روز ۷.۵۰۵.۵۳۱ میلیون ریال ۴- سهام ایران خودرو از پرتفوی پویاهمگام به تعداد ۲.۲۸۰.۳۴۶.۵۴۷ سهم با بهای تمام شده ۳۸۵.۰۱۷ میلیون ریال و ارزش روز ۵.۶۸۲.۶۲۴ میلیون ریال ۵- سهام ایران خودرو از پرتفوی مانا نوین به تعداد ۲.۵۹۱.۷۷۹.۵۵۴ سهم با بهای تمام شده ۶۰۰.۱۰۳ میلیون ریال و ارزش روز ۶.۴۵۸.۷۱۵ میلیون ریال می باشد.شرکت بیان کرد توثیق سهام ذکر شده جهت انتشار اوراق مرابحه بهمن موتور برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودرو است.


خبهمن
انتهای خبر

0
0