کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/25
11:33
#بازگشایی نمودار تاریخی قیمت #تاپیکو، #شپنا ،#خبهمن ،#خزامیا ، #شسپا و #شنفت که امروز بازگشایی می شوند

#بازگشایینمودار تاریخی قیمت #تاپیکو، #شپنا ،#خبهمن ،#خزامیا ، #شسپا و #شنفتکه امروز بازگشایی می شوندانتهای خبر

0
0