تحلیل برای سود
1401/01/30
12:58
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ وپارس ✅ چکارن ✅ ونوین ✅ تلیسه ✅ خاهن

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ وپارس


✅ چکارن


✅ ونوین


✅ تلیسه


✅ خاهن

انتهای خبر

0
0