تحلیل کاربردی هلالات
1402/08/21
12:02
#دارو در اینجا، 25نماد شرکت داروساز و پخش دارو بر اساس عملکرد مهرماه مورد بررسی قرار گرفته است. درآمد شرکت های تولید دارو در مهر سال گذشته 2.1هم...

#دارودر اینجا، ۲۵نماد شرکت داروساز و پخش دارو بر اساس عملکرد مهرماه مورد بررسی قرار گرفته است.درآمد شرکت های تولید دارو در مهر سال گذشته ۲.۱همت و در مهرماه سال جاری ۳.۲۸همت بوده ضمن آنکه میانگین درآمد ماهانه در یک سال اخیر نیز ۲.۶ همت بوده است و ازین حیث می توان گفت روند درآمدزایی گروه صعودی است.درهآور، دلر، دشیمی، دفارا، دبالک ضمن جهش درآمد مهر به مهر، p.e منطقی دارند.دلر و دسبحان به همراه دبالک در مهرماه به شکل با اهمیتی درآمدی بالاتر از متوسط ۱۲ماه اخیر داشتند و البته p.e منطقی دارند.دسینا و دالبر ضمن داشتن P.e منطقی، بخش مهمی از درآمد پاییز سال را پوشش دادند.اولویت شما برای خرید در این گروه، کدام نمادها هستند و چرا؟انتهای خبر

0
0