پارسیس تحلیل
1401/03/27
18:38
#کدال #زمستان ✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (60) #کاوه #وپاسار #جم #شاراک #شساخت #شپاس #شفا #پیزد #غالبر #وملل 🔹 ادامه دارد... کانال تحلیلی...

#کدال #زمستان



✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۶۰)



#کاوه #وپاسار #جم #شاراک #شساخت #شپاس #شفا #پیزد #غالبر #وملل



🔹 ادامه دارد...



کانال تحلیلی پارسیس



انتهای خبر

0
0