سهم گلچین
1401/03/30
12:20
#فرابورس اطلاعیه 1401/03/29 *فرابورس ايران* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادي سالیانه سود نقدی هر سهم: 99 ریال درصد تقسیم سود: 29 درصد #دفرا ا...

#فرابورس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


*فرابورس ایران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۹۹ ریال


درصد تقسیم سود: ۲۹ درصد
#دفرا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


*فراورده های تزریقی و دارویی ایران*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲۱۰۰ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۲ درصد
#سصفها


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


*سیمان اصفهان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۶۸۵ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۴,۸۵۶ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱۳۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فنوال


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


*گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۶۷۸,۳۴۷ ریال به مبلغ ۳,۳۹۱,۷۳۵ ریال (معادل ۴۰۰درصد)


از محل سود انباشته به منظور خرید ماشین آلات و تجهیزات و همچنین تولید محصول جدید
#فاسمین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


*کالسیمین*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۸۹۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۹۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#پارتا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


*مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۴۶ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۸۴ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۸۱۴ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۴۳ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#تبرک


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


*گروه کارخانجات صنعتی تبرک*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱۴۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۷۸ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#حشکوه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


*دلیجان طلایی شکوه پارس*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۶۰ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۶۰ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۲۰۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#شلیا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰


*مواد ویژه لیا*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲۶۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۸۹ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0