بتاسهم
1402/03/21
09:31
حجم مبناي نمادهاي معاملاتي (وملت1)،(سخواف1)،(فسا1)،(جهرم1) و(ثاژن1) از امروز يكشنبه مورخ 1402/03/21 بر اساس مقادير مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو...

حجم مبنای نمادهای معاملاتی (وملت۱)،(سخواف۱)،(فسا۱)،(جهرم۱) و(ثاژن۱) از امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ بر اساس مقادیر مرتبط با فرمول حجم مبنا در تابلو مربوطه محاسبه و اعمال خواهد شد


انتهای خبر

0
0