پارسیس تحلیل
1401/02/25
10:00
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (22) #خمحور #وبوعلی #فروی #دامین #زملارد #سبهان #زمگسا #خفنر #غفارس #قشکر 🔹 ادامه دارد... کانال...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۲۲)#خمحور #وبوعلی #فروی #دامین #زملارد #سبهان #زمگسا #خفنر #غفارس #قشکر🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0