بورس آموز
1399/08/25
15:37
✅💰 پولداران حقیقی امروز چه سهم هایی خریدند : #فیلتر_حقیقی #پول_سنگین 🔺️یک حقیقی #لپارس به ارزش 3 میلیاردو 890 🔺️ سه حقیقی #وهور به ارزش 1 میل...

✅💰 پولداران حقیقی امروز چه سهم هایی خریدند :#فیلتر_حقیقی


#پول_سنگین🔺️یک حقیقی #لپارس به ارزش ۳ میلیاردو ۸۹۰🔺️ سه حقیقی #وهور به ارزش ۱ میلیاردو ۷۹۰🔺️ یک حقیقی #پاسا به ارزش ۱ میلیاردو ۷۳۰🔺️ یک حقیقی #هرمز به ارزش ۳ میلیاردو ۷۸۰🔺️یک حقیقی #آریان به ارزش ۲ میلیاردو ۲۷۰🔺️یک حقیقی #شغدیر به ارزش ۲ میلیاردو ۵۰۰🔺️یک حقیقی #کرمان به ارزش ۲ میلیاردو ۵۹۰🔺️ یک حقیقی #فملی به ارزش ۱ میلیاردو ۷۰۰🔺️ یک حقیقی #نوری به ارزش ۲ میلیاردو ۱۶۰🔺️ یک حقیقی #چکاپا به ارزش ۱ میلیاردو ۵۹۰
⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0