تحلیل کاربردی هلالات
1401/01/14
16:21
#دارو نمادهای تحت بررسی: دتماد دارو دابور دشيمي دالبر دپارس كاسپين دفرا دامين درهاور دكپسول دسينا دفارا درازك داسوه دجابر مدل بررسی: سیستمی و با...

#دارونمادهای تحت بررسی: دتماد دارو دابور دشیمی دالبر دپارس کاسپین دفرا دامین درهاور دکپسول دسینا دفارا درازک داسوه دجابرمدل بررسی: سیستمی و با مفروضات ثابت برای تمامی نمادهااین یک بررسی اولیه برای فهم شرایط صنعت دارو با توجه به گزارش های ماهانه اسفند و میزان تحقق درآمد فصل زمستان و طبعا مجموع سال ۱۴۰۰ است.محاسبات کاملا سیستمی بوده و با یک مفروضات ثابت برای تمام صنعت در نظر گرفته شده و نمادهایی که پتانسیل بهبود p.e دارند در این گزارش درج شده اند.از میان این ۱۶نماد که p.e ttm ۸.۸ دارند، با آمدن گزارش ۱۲ماهه P.e ttm به سمت ۷.۹ می رود و برای کل سال ۱۴۰۱ نیز p.e fw ۶.۶ بدون احتساب تقسیم سود مجمع خواهد بود.۱۱نماد از ۱۶نماد مورد بررسی با تقسیم سود مجمع p.e خود را به کمتر از ۶ و یا ۵ می رسانند ازین زاویه جدول فوق تنها یک بررسی جهت تحلیل جامع و ارائه یک راهنما برای مخاطب است تا گزینه هایی برای تحلیل بیابد.

انتهای خبر

0
0