مینا

رمزارز - رتبه
قیمت :
28,869 تومان
$0 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

28,702
29,037

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار مینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر