بورس۲۴
1403/04/17
14:51
«کمینا» از برگزاری مناقصه نتیجه نگرفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شیشه سازی مینا از عدم حصول نتیجه از مناقصه عمومی پیمانکاری تامین نیروی انسانی کارخانه تهران و قزوین خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شیشه سازی مینا از عدم حصول نتیجه از مناقصه عمومی پیمانکاری تامین نیروی انسانی کارخانه تهران و قزوین به دلیل به حد نصاب نرسیدن متقاضیان خبر داد.


ک
انتهای خبر

0
0