بورس۲۴
1403/04/18
12:47
«کمینا» به دنبال پیمانکار

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شیشه سازی مینا در نظر دارد پیمانکاری تامین نیروی انسانی کارخانه تهران و قزوین خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار (حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شیشه سازی مینا در نظر دارد پیمانکاری تامین نیروی انسانی کارخانه تهران و قزوین خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار (حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.


یب
انتهای خبر

0
0