نیر پروتکل

رمزارز - رتبه
قیمت :
359,173 تومان
$6.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

359,178
362,940

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار نیر پروتکل

نمایش اخبار قدیمی‌تر