داريوش

صندوق س. ثروت داريوش -س

1401/04/08 23:59:41
پایانی:10,650
(0.24%)
آخرین:10,641
(0.16%)

تعداد معاملات:12
حجم:62,570
ارزش معاملات:666M
حجم مبنا:1
9,56211,686
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125,000
10,640
10,700
3,9902
125,000
10,630
10,790
94,0922
125,000
10,620
10,890
20,0001
61,470(98%)
7(88%)
حجمحقیقیتعداد
6,370(10%)
5(83%)
1,100(2%)
1(13%)
حجمحقوقیتعداد
56,200(90%)
1(17%)
سرانه خرید حقیقی: 93,522,214 تومانقدرت خرید حقیقی: 6.89سرانه فروش حقیقی: 13,568,100 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.15


آخرین اخبار داریوش

نمایش اخبار قدیمی‌تر