سیناد

صندوق س.سپهرسودمند سینا-د

1402/09/06 09:11:57
پایانی:12,214
(0.07%)
آخرین:12,214
(0.07%)

تعداد معاملات:15
حجم:124,669
ارزش معاملات:1.52B
حجم مبنا:1
10,98513,425
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1614,941,771
12,214
12,215
15,010,07317
22,000,000
12,213
12,216
2,000,0002
22,000,000
12,212
12,217
2,000,0002
60,731(49%)
6(86%)
حجمحقیقیتعداد
124,669(100%)
8(100%)
63,938(51%)
1(14%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 123,628,072 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.65سرانه فروش حقیقی: 190,338,395 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.54


آخرین اخبار سیناد

نمایش اخبار قدیمی‌تر