سیناد

صندوق س.سپهرسودمند سینا-د

1401/05/29 10:57:25
پایانی:10,143
(0.07%)
آخرین:10,142
(0.06%)

تعداد معاملات:3
حجم:50,000
ارزش معاملات:507M
حجم مبنا:1
9,12211,148
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
122,618
10,142
10,143
20,0001
225,019
10,141
10,144
19,6531
115,000
10,140
10,145
100,0001
0(0%)
0(0%)
حجمحقیقیتعداد
26,757(51%)
2(67%)
52,382(100%)
1(100%)
حجمحقوقیتعداد
25,625(49%)
1(33%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: 135,698,125 تومانقدرت فروش حقیقی:


آخرین اخبار سیناد

نمایش اخبار قدیمی‌تر