پارسیس تحلیل
1402/08/10
10:20
#تامین_سرمایه #ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر 1401 ➖ #لوتوس درآمد 95میلیارد تومانی : افت -34% ➖ #امین درآمد 91میلیارد تومانی : افت ...

#تامین_سرمایه #ماهانه❇️ عملکرد ماهانه مهر نسبت به مهر ۱۴۰۱➖ #لوتوس درآمد ۹۵میلیارد تومانی : افت -۳۴٪


➖ #امین درآمد ۹۱میلیارد تومانی : افت -۱٪


➖ #تملت درآمد ۷۹میلیارد تومانی : افت -۱۵٪


➖ #تنوین درآمد ۳۶میلیارد تومانی : افت -۱۳٪


➖ #امید درآمد ۴۴میلیارد تومانی : افت -۶۶٪


➖ #تماوند درآمد ۱۱۵میلیارد تومانی : رشد ۱۴۸٪


➖ #تفارس درآمد ۳میلیارد تومانی : افت -۳۹٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0