بورسینه
1400/07/18
08:50
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #ولیز ۱۰۵ میلیارد تومان #تاصیکوح ۱۰ میلیارد تومان 🔸عرضه در بورس: #برکت ۴۳ میلیارد تومان ...

📌 برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#ولیز ۱۰۵ میلیارد تومان


#تاصیکوح ۱۰ میلیارد تومان🔸عرضه در بورس:


#برکت ۴۳ میلیارد تومان


#وسرضوی ۳۲ میلیارد تومان


#خنصیر ۲۰ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#شاوان ۱۲۷ میلیارد تومان


#قشیر ۵۷ میلیارد تومان


#نطرین ۱۱ میلیارد تومان🔸عرضه در فرابورس:


#غگیلا ۲۱ میلیارد تومان


#توسن ۲۰ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0