سیگنال یاب روزانه
1401/03/23
12:54
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: شفنح، فولاد، پارس، نوری، فخوز، فزر، ذوب 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: بپاس، وبملت، فملی، خبنیان، شتران، سامان، فاسمین

🔸بیشترین ورود پول حقیقی:شفنح، فولاد، پارس، نوری، فخوز، فزر، ذوب
🔸بیشترین خروج پول حقیقی:بپاس، وبملت، فملی، خبنیان، شتران، سامان، فاسمین

انتهای خبر

0
0