پارسیس تحلیل
1401/02/19
08:15
#کدال گزارش عملکرد زمستان شرکتها (18) #جمپیلن #ارفع #رانفور #های_وب #تملت #ملت #ساوه #فنورد #رتاپ #توریل 🔹 ادامه دارد... کانال تحلیلی پارسیس

#کدال گزارش عملکرد زمستان شرکتها (۱۸)#جمپیلن #ارفع #رانفور #های_وب #تملت #ملت #ساوه #فنورد #رتاپ #توریل🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0