بورس پرس
1400/11/03
00:01
نتیجه مجمع سالانه و افزایش سرمایه ۳۸۶، ۱۰۰، ۱۱۰ و ۵۰ درصدی ۷ شرکت

با برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده ۷ شرکت، ضمن تعیین سود نقدی هرسهم، صورت های مالی و افزایش سرمایه ۳۸۶، ۱۰۰، ۱۱۰ و ۵۰ درصدی تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، مجمع سالانه و فوق العاده ۷ شرکت شهد ایران، کابل البرز، سرمایه گذاری رنا، فولاد آلیاژی ایران، بیمه دانا، نیرو سرمایه و سرمایه گذاری مس سرچشمه برگزار و نتایج مشخص شد.


براین اساس، مجمع سالانه شهد ایران قبل از ظهر چهارشنبه ۲۹ دی با حضور ۷۱ درصدی سهامداران برگزار و پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ و نظر حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از ۱۰۲۳ ریال سود خالص محقق شده هر سهم ۷۷۰ ریال معادل ۷۵ درصد برای هر سهم توزیع شود.


مجمع سالانه کابل البرز بعداز ظهر دوشنبه ۲۷ دی با حضور ۸۱.۴ درصد سهامداران برگزار و پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ و نظر حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از ۳۶۴ ریال سود خالص محقق شده هر سهم ۳۷ ریال معادل ۱۰ درصد برای هر سهم توزیع شود.


همچنین مجمع سالانه سرمایه گذاری رنا صبح سه شنبه ۲۸ دی با حضور ۷۵.۸ درصد سهامداران برگزار و پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره مربوط به سال مالی منتهی به شهریور ۱۴۰۰ و نظر حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از ۴۳۹ ریال سود خالص محقق شده هر سهم ۴۴ ریال معادل ۱۰ درصد برای هر سهم توزیع شود.


در این میان، مجمع فوق العاده فولاد آلیاژی ایران با دو دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه و تغییر موضوع فعالیت، صبح سه شنبه ۲۸ دی با حضور ۷۹.۲ درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته به تصویب رسید. "فولاژ" به منظور ج بران مخارج سرمایه ای انجام شده طرح توسعه ای یزد یک ، سرمایه فعلی را از ۱.۲ به ۲.۴ هزار میلیارد تومان رساند.


موضوع فعالیت هم از ایجاد کارخانه فولاد آلیاژی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش صنعت فولاد آلیاژی در نقاط تعیین شده، توسعه کارخانجات فولاد آلیاژی و ازدیاد تولیدات از نظر تنوع مقدار به طرق گوناگون بنا به صرفه، فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور انجام تحقیقات علمی در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضروری صنعت فولاد آلیاژی ، کسب، فروش و انتقال دانش فنی فولادهای آلیاژی ، انجام عملیات بازرگانی از قبیل خرید مواد اولیه و سایر خرید های لازم و فروش تولیدات شرکت و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و موسسات و خرید و فروش سهام آن ها و مشارکت با دیگران در چارچوب موضوع فعالیت به ایجاد کارخانه فولاد آلیاژی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش صنعت فولاد آلیاژی در نقاط تعیین شده، توسعه کارخانجات فولاد آلیاژی و ازدیاد تولیدات از نظر تنوع مقدار به طرق گوناگون بنا به صرفه، فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور انجام تحقیقات علمی در جهت دستیابی به دانش جدید و سایر منابع ضروری صنعت فولاد آلیاژی ، کسب، فروش و انتقال دانش فنی فولادهای آلیاژی ، "ورود به بخش اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن فلزی و غیر فلزی و تکمیل زنجیره تامین شرکت "، انجام عملیات بازرگانی از قبیل خرید مواد اولیه و سایر خرید های لازم و فروش تولیدات شرکت و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و موسسات و خرید و فروش سهام آن ها و مشارکت با دیگران در چارچوب موضوع فعالیت تغییر یافت.


مجمع فوق العاده بیمه دانا هم صبح چهارشنبه ۲۹ دی با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه و حضور ۵۲.۷ درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۳۸۶ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب رسید. "دانا" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۱.۷ هزار میلیارد تومان رساند.


مجمع فوق العاده نیرو سرمایه بعداز ظهر چهارشنبه ۲۹ دی با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه و حضور ۴۴.۴ درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۱۱۰ درصدی از محل سود انباشته به تصویب رسید. "نیرو" به منظور توسعه پرتفوی سرمایه گذاری، سرمایه فعلی را از ۶.۴ به ۱۳.۶ میلیارد تومان رساند.


مجمع فوق العاده سرمایه گذاری مس سرچشمه صبح دوشنبه ۲۷ دی با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه و حضور ۵۹.۸ درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل سود انباشته به تصویب رسید. "سرچشمه" به منظور اف زایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تامین سرمایه در گردش پروژه فلوتاسیون مس سرباره خاتون آباد ، سرمایه فعلی را از ۵۱۰ به ۷۶۵ میلیارد تومان رساند.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0