کارگزاری سهام بارز
1399/08/25
08:58
📌 در مرحله پیش‌گشایش امروز #فملی #خساپا #بترانس برترین تقاضاهای بورس، #رافزا #ارفع #توریل برترین تقاضاهای فرابورس هستند.

📌 در مرحله پیش‌گشایش امروز #فملی #خساپا #بترانس برترین تقاضاهای بورس، #رافزا #ارفع #توریل برترین تقاضاهای فرابورس هستند.


انتهای خبر

0
0