تحلیل برای سود
1400/03/03
12:35
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ فگستر ✅ فتوسا ✅ غسالم ✅ شپلي ✅ ولپارس ✅ شتوکا

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ فگستر


✅ فتوسا


✅ غسالم


✅ شپلی


✅ ولپارس


✅ شتوکا

انتهای خبر

0
0