سهم گلچین
1401/03/01
08:40
#حسینا اطلاعیه 1401/02/31 *توسعه خدمات دریایی و بندری سینا* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۵,۷۸۸ ريال سود به ازای هر سهم محقق ...

#حسینا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*توسعه خدمات دریایی و بندری سینا*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵,۷۸۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۳ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#قلرست


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*قند لرستان*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۶۳۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#قشیر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ (۴۹۵) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


در حالی که در دوره ی مشابه سال گذشته ۱۰۸,۰۷۷ میلیون ریال سود خالص محقق نموده بود .
#افق


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۴۳۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۵ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وآتی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*سرمایه گذاری آتیه صبا*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۷,۰۶۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۹ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#میهن


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*بیمه میهن*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ (۸۷۰) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۱ درصد افزایش زیان نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وتوکا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱


*سرمایه گذاری توکا فولاد*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۴۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۳۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0