کارگزاری آبان
1400/03/29
09:26
📈فلزات اساسي نیز با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#فتوسا, #فروي, #فگستر, #فسپا, نمادهای مورد توجه گروه اند.#فولاد, #فخوز, #كيميا, #فرآور, #فوكا, #ف...

📈فلزات اساسی نیز با گرایشی مثبت داد و ستد می شوند.#فتوسا, #فروی, #فگستر, #فسپا, نمادهای مورد توجه گروه اند.#فولاد, #فخوز, #کیمیا, #فرآور, #فوکا, #فروس, #وتوکا و #کاوه با گرایشی مثبت متعادل اند.#فملی, #فزرین, #فجر, #کویر, #فاسمین و #کیمیا نیز با افت قیمت متعادل اند.


انتهای خبر

0
0