کانال تحلیلی پارسیس
1402/07/16
21:01
#شیشه سازی ماهانه ❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور 1401 ➖ #کگاز فروش 129میلیارد تومانی : رشد 141% ➖ #کهمدا فروش 113میلیارد تومانی : ...

#شیشه سازی ماهانه❇️ عملکرد ماهانه شهریور نسبت به شهریور ۱۴۰۱➖ #کگاز فروش ۱۲۹میلیارد تومانی : رشد ۱۴۱٪


➖ #کهمدا فروش ۱۱۳میلیارد تومانی : رشد ۴۰٪


➖ #کپشیر فروش ۶۶میلیارد تومانی : رشد ۷۴٪


➖ #کساپا فروش ۳۹میلیارد تومانی : رشد ۳۰٪


➖ #کرازی فروش ۹۶میلیارد تومانی : افت -۲۷٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0