مبین تحلیل
1400/03/04
13:15
📌#شستا بخش چهارم 🔶صنایع عمومی تامین صنایع عمومی تامین نیز یک شرکت سرمایه گذاری است که عمده پرتفوی ان بورسی است و سهامدار شرکت های لپارس ، زفکا...

📌#شستابخش چهارم🔶صنایع عمومی تامین


صنایع عمومی تامین نیز یک شرکت سرمایه گذاری است که عمده پرتفوی ان بورسی است و سهامدار شرکت های لپارس ، زفکا و زگلدشت است . با قیمت های روز ارزش افزوده پرتفوی بورسی ان حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان است🔶در نهایت ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی شستا را می توان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت .


درسناریو دوم با لحاظ کردن ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی به نسبت P/NAV تقریبا ۹۵ درصدی می رسیم .🔶حال به سراغ روش دوم می رویم .در روش دوم به جای قیمت روز از NAV شرکت های سرمایه گذاری برای براورد خالص ارزش روز دارایی های شستا استفاده می کنیم . بدین منظور ابتدا معرفی مختصری از مهم ترین زیر مجموعه های بورسی شستا ارائه خواهیم کرد.


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0