خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1402/02/06
12:14
#گزارشات_ماهانه_فروردین #وپویا در گزارش ماهانه فروردین 240 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #ومهان در گزارش ماهانه فروردین 6,054 ...

#گزارشات_ماهانه_فروردین#وپویا در گزارش ماهانه فروردین ۲۴۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#ومهان در گزارش ماهانه فروردین ۶,۰۵۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وسپه در گزارش ماهانه فروردین ۲,۳۷۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#اعتلا در گزارش ماهانه فروردین ۲۶۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0