بورسینه
1400/03/02
10:14
📌وضعیت گروه پالایشی/#شرانل تنها سبزپوش این گروه 🔹#شپنا، #شبندر، #شتران و #شبریز در محدوده منفی و حوالی کف قیمتی قرار دارند.

📌وضعیت گروه پالایشی/#شرانل تنها سبزپوش این گروه🔹#شپنا، #شبندر، #شتران و #شبریز در محدوده منفی و حوالی کف قیمتی قرار دارند.
انتهای خبر

0
0