سهم گلچین
1402/08/22
11:26
📌وضعیت معامله انبوه‌سازان ⬅️ #ثبهساز با قیمت 309 تومان در مثبت 3.5 درصد دادوستد 58 میلیون سهم را ثبت کرده است؛خرید حقیقی 99 درصد ⬅️#ثشاهد با قی...

📌وضعیت معامله انبوه‌سازان⬅️ #ثبهساز با قیمت ۳۰۹ تومان در مثبت ۳.۵ درصد دادوستد ۵۸ میلیون سهم را ثبت کرده است؛خرید حقیقی ۹۹ درصد⬅️#ثشاهد با قیمت ۱۴۵۸ تومان در مثبت ۵ درصد دادوستد ۳۶ میلیون سهم را نشان می‌دهد؛خرید حقیقی ۹۹ درصد⬅️ #کرمان با قیمت ۱۲۵ تومان در مثبت ۳ درصد حجم معامله ۱۶۴ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۷۸ درصد و حقوقی ۲۲ درصد⬅️ #وساخت با قیمت ۱۹۶ تومان در صفر تابلو حجم معامله ۹۳ میلیونی دارد؛خرید حقیقی ۹۱ درصد⬅️ #ثاخت با قیمت ۴۱۹.۵ تومان در مثبت ۲ درصد حجم معامله ۲۰ میلیونی داشته است؛خرید حقیقی ۹۹ درصدانتهای خبر

0
0